Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger i
Industrikran Norge AS (IKN)

IKN er et norskeid selskap med hovedkontor i Sandnes og avdelinger i Råde, Kristiansand, Bergen, Egersund, Molde, Ålesund, Trondheim og Narvik.
Alle avdelinger yter tjenester knyttet til salg, montering, vedlikehold og ombygging av alle typer kraner og løfteutstyr. Hovedtyngden av våre kunder er innen olje, energi- og bygge bransjen.

Organisasjon

IKN er organisatorisk inndelt i 8 avdelinger i tillegg til administrasjon.
Under administrasjonen hører HR, ulike støttefunksjoner, marked, økonomi og IT. Administrasjonen sitter i Sandnes og rapporterer til driftsleder.
De ulike avdelingene i landet har hver sin leder, enten avdelingsleder eller serviceleder, som rapporterer til daglig leder. Daglig leder rapporterer til styret.
Styret består av to styremedlemmer i tillegg til styreleder. Styret har ikke ansattrepresentanter.

IKN leier alle lokaler. Leieforholdene er velregulerte. Vaktmestertjenester, renhold, kantine mv. overholder gjeldende tariffbestemmelser om lønns- og arbeidsvilkår.

Samfunnsansvar

IKN har tradisjon for å fremme samfunnsansvar gjennom sitt virke.
Vi er forpliktet til å drive virksomheten på etisk og bærekraftig vis og jobber kontinuerlig med å sikre at virksomheten etterlever FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter.
Vi har spesielt fokus på mål nummer 8; anstendige arbeidsforhold.

Kompetente, fornøyde og engasjerte medarbeidere er vår viktigste innsatsfaktor.
Industrikran Norge AS er kjent for å ha et godt og inkluderende arbeidsmiljø. Vi har konkurransedyktige betingelser i alle stillingskategorier og tilrettelegger for en sunn og bærekraftig balanse mellom jobb og privatliv.

Alle ansatte har både lønns- og arbeidsvilkår, inklusive overtidsgodtgjørelse, som i aller høyeste grad er anstendig.

Grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

IKN jobber med å fremme grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, jf. den norske Åpenhetsloven. Industrikran Norge AS har kartlagt alle leverandører og forretningsforbindelser og foretar løpende vurderinger knyttet til risiko som gjelder grunnleggende menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold og miljø og bærekraft.

Dette gjennomføres ved hjelp av spørreskjema.

Risiko

Basert på aktsomhetsvurderingene våre innebærer virksomheten i utgangspunktet begrenset risiko for negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Vi har identifisert at den største risikoen knytter seg til anskaffelse av IKT-utstyr, elektronikk, lyskilder, enkelte typer kontormøbler og kontorrekvisita. For å minimere evt. negativ belastning søker Industrikran Norge AS å reparere og gjenbruke så langt det lar seg gjøre. For øvrig følger vi leverandørene våre tett og stiller krav til dokumentasjon som nevnt ovenfor.

I de tilfeller vi er usikre på hvordan leverandøren påvirker omverdenen, stiller vi krav om redegjørelse og dokumentasjon. Dersom en leverandør ikke kan dokumentere tilfredsstillende ivaretakelse av grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, vil det kunne medføre konsekvenser for kontraktsforholdet. I de fleste tilfeller vil vi først søke å påvirke leverandøren til å minimere risikoen og å reparere eventuelle brudd som er begått.

IKN har et mål om at mennesker som leverer tjenester til vår virksomhet, skal ha gode liv og lønn til å leve av.